ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟင္းသီးဟင္းရြက္က႑အတြက္ ဒတ္ရွ္ႏိုင္ငံ၏ပံ့ပိုးမႈ

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ၊ သိုေလွာင္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္ဖြ႕ံျဖိဳးေရး အတူတကြလုပ္ေဆာင္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟင္းသီးဟင္းရြက္က႑ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား စုစည္းမႈ

ကၽြႏုပ္တို႕သည္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ကုန္စည္ကြင္းဆက္တေလွ်ာက္ပါ၀င္သူမ်ားပူးေပါင္း၍ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္တင္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းဆိုင္ရာတို႕၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႕သရုပ္ျပ စမ္းသပ္ျခင္းမ်ား၊ အဆိုပါ စမ္းသပ္ကြက္မ်ားသို႕ သြားေရာက္ေလ့လာၾကည္႕ရွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဓိက ပါ၀င္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟင္းသီးဟင္းရြက္က႑အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း

စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားတြင္ ပ့ံပိုးျခင္းအစီအစဥ္မွ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူ အနည္းဆံုး ၂၅၀၀၀၀ အထိ ေအာက္ပါနည္းပညာမ်ား ဦးတည္ပံ့ပိုးမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူေပါင္း တစ္သန္းနီးပါးရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေက်းလက္ေနအိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ မိမိတို႕တႏိုင္စားသံုးရန္ စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမွာ အေရးပါေသာ ၀င္ေငြရလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေတာင္သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိျမင္လာျပီျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈအတြက္ အေရအေသြးေကာင္းေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၏ ၀ယ္လိုအားမွာ ျမင့္မားလာလွ်က္ရွိသည္။ ထို႕ျပင္ ျပည္ပတင္ပို႕မႈအတြက္လည္း အခြင့္အလန္း ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟင္းသီးဟင္းရြက္က႑ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၀ဂၢနင္ဂန္ Wageningen တကၠသိုလ္ႏွင့္ သုေတသနတို႕မွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ နယ္သာလန္မွ ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္ ကုမၸဏီမ်ားက အတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ နယ္သာလန္အစိုးရ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အားလံုး၏ ဘံုရည္မွန္းခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟင္းသီးဟင္းရြက္က႑တြင္ပါ၀င္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား၊ သြင္းအားစု ျဖန္႕ျဖဴးသူမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးသူမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ယံုၾကည္ရေသာ မိတ္ဖက္ပါတနာမ်ား ျဖစ္လာေရးပင္ျဖစ္သည္။ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အလားအလာရွိေသာက႑ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ၾကီးထြားေရး၊ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းရည္ ျမင့္မားေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးသူ က်ား/မမေရြး ၀င္ေငြတိုးတက္ေရးတို႕ကို ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းေဆာာင္ရြက္ခ်က္

စီမံကိန္းမွ အဓိက ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။

  • ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ား – စီမံကိန္းတြင္ ေတာင္သူမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ကုန္စည္ကြင္းဆက္တေလွ်ာက္ပါ၀င္သည္႕ အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စိုက္ပ်ိဳးနည္းမ်ိဳးစံု စမ္းသပ္ကြက္မ်ား၊ သရုပ္ျပကြက္မ်ား၊ ကုန္စည္ကြင္းဆက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ကုန္စည္ကြင္းဆက္ ၄ မ်ိဳးကို အဓိက ပစ္မွတ္ထားရွိျပီး စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ား အဆင့္ျမွင့္ျခင္း၊ တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္ကြင္းဆက္ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားႏွင့္ အျခားပါတနာမ်ား၏ ၀င္ေငြအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမရွိ တိုင္းတာပါသည္။ အဆိုပါ ကုန္စည္ကြင္းဆက္မ်ား၏ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း ၄ ခုမွာ-
    1. (၁) ျမန္မာျပည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ႏွင့္ အျခားေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံတို႔အတြင္း ၾကက္သြန္နီ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ၊ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈ ႏွင့္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈ တိုးတက္ရန္
    2. (၂) ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြက္ ခရမ္းခ်ဥ္မ်ိဳးသစ္ ရာသီခ်ိန္လြတ္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန
    3. (၃) ဥေရာပႏိုင္ငံသို႔ ပဲပင္ေပါက္ တင္ပို႔မႈ က႑အတြက္ အရည္အေသြးရွိ ပဲတီစိမ္းထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး ကြင္းဆက္တစ္ခု ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္
    4. (၄) ျပည္ပမွမွာယူတင္သြင္းရေသာ မုန္လာဥနီအစား ျပည္တြင္းစိုက္ မုန္လာဥနီ အစားထိုးထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ တို႕ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။
  • စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း – ၀ဂၢနင္ဂန္ Wageningen အပင္သုေတသနမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ဦးေဆာင္၍ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးသူေတာင္သူမ်ား၏ ဗဟုသုတကြန္ယက္ကို ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ကူညီလွ်က္ရွိပါသည္။ စီမံကိန္းအျပီး ၂၀၁၉ တြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးသူေတာင္သူ ၂၅၀၀၀၀ မွ ၅၀၀၀၀၀ အထိ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ – ေရရွည္တည္တံ့ေသာ၊ အက်ိဳးအျမတ္ ရွိေသာ ဟင္းသီးဟင္ရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္႕ စိုက္ပ်ိဳးသူေတာင္သူမ်ား၏ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ဗဟုသုတမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈကို ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

ပိုးသတ္ေဆးေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္

ပိုးသတ္ေဆးေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္

ေတာင္သူလယ္သမားၾကီးမ်ား၊ စိုုက္ပ်ိဳးေရးကၽြမ္းက်င္မ်ားအတြက္ ပိုုးသတ္ေဆးသံုုးစြဲေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္ေစေရး၊ ေစ်းႏွႈန္းသင့္ေတာ္ဆံုုး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုုက္မႈ အနည္းဆံုုး၊ သံုုးစြဲသူႏွင့္ စားသံုုးသူမ်ားအတြက္ ဓာတ္ၾကြင္းနည္းျပီး ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ ပိုုးသတ္ေဆးမ်ားကိုု...

read more
Omnivent Techniek မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၾကက္သြန္နီသိုေလွာင္မႈစနစ္ (၂) စံုကို ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ ေပးပို႔ျခင္း

Omnivent Techniek မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၾကက္သြန္နီသိုေလွာင္မႈစနစ္ (၂) စံုကို ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ ေပးပို႔ျခင္း

Omnivent Techniek သည္ VegImpact ၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၾကက္သြန္နီသိုေလွာင္မႈ စနစ္ (၂) စံုကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မၾကာေသးမီက ေပးပို႔ထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၾကက္သြန္နီ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ (ပံု ၁ တြင္ ႐ႈ) VegImpact ႏွင့္ Omnivent တို႔သည္...

read more
ၾကက္သြန္နီမ်ိဳးယွဥ္စမ္းသပ္ျခင္း ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိေသာ ၾကက္သြန္နီမ်ိဳးမ်ားအား အကဲျဖတ္ျခင္း

ၾကက္သြန္နီမ်ိဳးယွဥ္စမ္းသပ္ျခင္း ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိေသာ ၾကက္သြန္နီမ်ိဳးမ်ားအား အကဲျဖတ္ျခင္း

Bejo ကုမၸဏီမွ မစၥတာ Rob Bekker သည္ နယ္သာလန္နိုင္ငံမွ ေရာက္ရွိလာျပီး Advance Consulting မွ တာ၀န္ခံ၊ PRIME Agri မွ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ အတူ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႕က မႏၱေလးတိုင္း ျမင္းျခံခရိုင္၊ ျမင္းျခံျမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးရံုးတြင္ ၾကက္သြန္နီမ်ိဳးယွဥ္စမ္းသပ္ျခင္း...

read more

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

Advance Consulting BV

Advance Consulting သည္ ဒတ္ရွ္ စီးပြားေရးအၾကံေပးလုပ္ငန္းျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ လက္တင္အေမရိကရွိ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္သည္႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးလ်က္ရွိသည္။ Advance Consulting သည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္မ်ားကို ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ေစာင့္ၾကည္႕ျခင္းမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည္။

Bejo Zaden BV

Bejo သည္ ဒတ္ရွိ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ လုပ္ကို္င္လ်က္ရွိေသာ မ်ိဳးေစ့ကုမၼဏီျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီသည္ မ်ိဳးထုတ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ထုတ္ပိုး၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္း ၾကက္သြန္နီႏွင့္ ဥနီ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ နည္းပညာ ပံ့ပိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

East-West Seed Group

East-West မ်ိဳးေစ့ကုမၸဏီသည္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ Enkhuizen အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည္႕ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ East-West ကုမၸဏီမွ အရည္အေသြးအထူးေကာင္းမြန္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စပ္မ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပဲမ်ိဳးစံုအတြက္ OP မ်ိဳးေစ့မ်ား ထုတ္လုပ္သည္။ ကုမၸဏီမွ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ၾကက္သြန္တီ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတို႕အတြက္၊ မ်ိဳးေစ့၊ နည္းပညာႏွင့္ တို႕ခ်ဲ႕ပညာေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

Evers Specials BV

Evers Specials သည္ ဥေရာပတြင္ အၾကီးဆံုး ပဲပင္ေပါက္ ထုတ္လုပ္သူျဖစ္သည္။ နယ္သာလန္တြင္ အေျခစိုက္ျပီး လတ္ဆတ္ေသာ ပဲပင္ေပါက္မ်ားကို ဥေရာပ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ စူပါမားကက္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ လက္ကားေစ်းမ်ားသို႕ တင္ပို႕လ်က္ရွိသည္။ Evers Specials သည္ ဥေရာပ ပဲပင္ေပါက္ထုတ္လုပ္သူအသင္း Euopean Sprouted Seeds Association (ESSA) အသင္း၀င္ျဖစ္ျပီး ပဲတီစိမ္းေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတြင္ ၀ယ္ယူေရးအဖြဲ႕အျဖစ္ ပါ၀င္ျပီး အရည္အေသြးႏွင့္ Traceability ဆိုင္ရာ နည္းပညာအၾကံဥာဏ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။

Impact Terra Pte. Ltd.

Impact Terra သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒတ္ရွ္ပိုင္ လူမႈေရးလုပ္ငန္း Social Enterprise တစ္ခုျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခား စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ဒစ္ဂ်စ္တယ္လ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ေရႊသီးႏွံ mobile App ႏွင့္ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ား တည္ေထာင္ျပီး ၄င္းတို႕မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခမဲ႕ ျဖန္႕ေ၀ေပးလ်က္ရွိသည္။

Omnivent Techniek BV

Omnivent သည္ အာလူး၊ ၾကက္သြန္နီႏွင့္ ဥနီစသည္တို႕ သိုေလွာင္မႈဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ေခတ္မီ ေလေပးစနစ္မ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္႕ နည္းပညာမ်ား ထုတ္လုပ္တတ္ဆင္ေပးသည္႕ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ Omnivent သည္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတြင္ ၾကက္သြန္နီႏွင့္ ဥနီသိုေလွာင္မႈႏွင့္ ရိတ္သိမ္းျပီးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

Orgaworld Asia

Orgaworld Aisa သည္ အာရွတြင္ တက္ၾကြေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ဒတ္ရွ္ကုမၸဏီျဖစ္ျပီး ေအာ္ဂဲနစ္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ အဖိုးတန္ေသာ ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္႕ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စြမ္းအင္ရရွိမႈဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည္႕ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတြင္Orgaworld Asia ျမန္မာရံုုးခြဲ ခရမ္းခ်ဥ္ႏွင့္ အျခား ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားအတြက္ ေဒသထုတ္ သဘာ၀ေျမၾသဇာမ်ား ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။

Wageningen Plant Research

Wageningen Plant Research (WPR) သည္ အပင္ေဗဒဆိုင္ရာအားလံုးတြင္ ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား စသည္႕ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အား ရည္ရွည္တည္တံ့သည္႕ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္မ်ား ပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ေကာင္းမ်ားကို WPR ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက မွ်ေ၀သြားမည္ျဖစ္သည္။

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဒတ္ရွ္သံရံုးမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးရံုးသည္ ျမန္မာႏွင့္ ဒတ္ရွ္ပူးေပါင္းသည္႕ ဟင္းသီးဟင္းရြက္က႑ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ကူညီမည္ျဖစ္သည္။

RVO

The Netherlands Enterprise Agency (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) သည္ လုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့မႈ၊ စုစည္းမႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ RVO မွ ေရွ႔ေျပးစီမံကိန္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္ ေငြေၾကးက်ခံေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ RVO သည္ ၀ဂၢနင္ဂန္အပင္သုေတသန၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေၾကးက်ခံေပးမည္ျဖစ္သည္။