စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားတြင္ ပ့ံပိုးျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ

စိုက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အထေကာင္းမ်ား GAP သည္ ေရရွည္တည္တံ့ျပီး အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦပင္ျဖစ္သည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားတြင္ ပ့ံပိုးျခင္းအစီအစဥ္မွ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူ အနည္းဆံုး ၂၅၀၀၀၀ အထိ ေအာက္ပါနည္းပညာမ်ား ဦးတည္ပံ့ပိုးမည္ျဖစ္သည္။

  • မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႕ႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမ်ိဳးေစ့မ်ား
  • ပ်ိဳးျခံတည္ေထာင္ျခင္း၊ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးစနစ္မ်ား
  • ပိုးမႊားႏွင့္ ေရာဂါ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းျခင္းႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား စနစ္တက် သံုးစြဲနည္းမ်ား
  • သီးႏွံအာဟာရႏွင့္၊ ေျမ၊ ေရ အာဟာရဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းမ်ား

ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မွာလဲ

Wageningen တကၠသိုလ္ႏွင့္ အပင္သုေတသနအဖြဲ႔မွ စိုက္ပ်ိဳး ေရး ပညာရွင္မ်ားက ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ကၽြမ္းက်င္ ၂၅ ဦးကို အနီးကပ္ကၽြမ္းက်င္သင္တန္းမ်ားေပးပါမည္။ အဆိုပါ ၂၅ ဦးသည္ အျခား တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတာင္သူမ်ားသို႕ အၾကံေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကမည္။ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီး အျခား စိတ္၀င္စားေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတာင္သူမ်ားက ကြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကေစမည္ျဖစ္သည္။
သီးႏွံလမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ နည္းပညာစာေစာင္မ်ား သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀မည္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းပညာစာေစာင္မ်ားတြင္လည္း ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး စနစ္တက် သံုးစြဲနည္း၊ ေဆးျဖန္းနည္း၊ သီးႏွံကာကြယ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ပ်ဳိးျခံတည္ေထာင္နည္းစနစ္ စသည္ျဖင့္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ေဒါင္းလုတ္ျပဳလုပ္ရန္

အဆိုပါ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားကို ပိုမို သိရွိေလ့လာလိုပါက ေအာက္ပါတို႕ကို ေဒါင္းလုပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။