မံုလာဥနီ ျပည္ပတင္သြင္းမႈကို ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ႏွင့္ အစားထိုးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ဥနီ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ေတြ႕ရမ်ားပါသည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံမွတင္သြင္းသည္႕ အရြယ္ညီ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ဥနီျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ အရည္အေသြးညံ့သည္႕ ေဒသမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။ တရုတ္မွ တင္သြင္းေသာ ဥနီသည္ အေရာင္လွပျပီး ေကာင္းစြာ ထုတ္ပိုးထားကာ ေစ်းမွာလည္း ပိုျမင့္သည္။ မ်ိဳးစနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ စိုက္စနစ္မ်ား ပိုေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းျပီးႏွင့္ သိုေလွာင္စဥ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕ျဖင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားသည္ အရည္အေသြးပိုေကာင္းျပီး ေစ်းကြက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းျမင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္

စိုက္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား၊ လက္ကားကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အရည္အေသြးေကာင္း ဥနီကုိ တရုတ္မွ တင္သြင္းမည္႕အစား ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္လည္း အစားထိုးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဤစီမံကိန္းမွ လက္ေတြ႕သရုပ္ျပမည္ျဖစ္သည္။ ရိတ္သိမ္းျပီးလုပ္ေဆာင္ရန္မ်ားႏွင့္ သိုေလွာင္စနစ္မ်ား ပိုေကာင္းေစရန္ နည္းပညာမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္သစ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ဥနီစိုက္ပ်ိဳူးသူမ်ား၊ လက္ကား၀ယ္ယူသူမ်ား၊ ပြဲစားမ်ားအၾကား ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွစ္၊ ျမန္မာျပည္ေစ်းကြက္အတြက္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္အသစ္ စတင္မိတ္ဆက္ႏိုင္မႈအတြက္ စီမံကိန္းမွ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေဒါင္းလုပ္လိုပါက

အဆိုပါ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားကို ပိုမို သိရွိေလ့လာလိုပါက ေအာက္ပါတို႕ကို ေဒါင္းလုပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

Bejo ကုမၸဏီမွ ျမင္းျခံေဒသမွ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ သြင္းအားစုႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။
Omnivent ကုမၸဏီမွ ၾကက္သြန္နီ သိုေလွာင္စနစ္ တိုးတက္ေစရန္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ား ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။
 
Advance Consulting သည္ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ဆိုင္ရာမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးသည္။