သတိေပးတားျမစ္ခ်က္

လိုက္နာရန္

ဤ၀ဘ္ဆိုက္ကို အသံုးျပဳျခင္း၊ ရယူျခင္းအတြက္ ေဖာ္ျပပါ၊ အေျခအေနမ်ား၊ သတိေပးတားျမစ္ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူပါသည္။ ဤ၀ဘ္ဆိုက္မွ by Dutch Vegetable sector support Myanmar ကမဟုတ္သည္႕ အျခား၀ဘ္ဆုိက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ အဆိုပါ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားသည္ ၾကည္႕ရွဳသူ၏ သေဘာထားႏွင့္သာ လံုး၀သက္ဆိုင္ပါသည္။ ျပင္ပ ၀ဘ္ဆိုက္မ်ားမွ အရည္အေသြးႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ လံုး၀ တာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ပါ။

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း

Dutch Vegetable sector support Myanmar သည္ ဤ သတိေပးတားျမစ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ ျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ ဤ၀ဘ္ဆိုက္ေပၚတင္လိုက္သည္ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ သတိေပးတားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာသို႕ ျပန္ဆိုထားျပီးျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သတိေပးတားျမစ္ခ်က္မ်ာႏွင့္ ကြဲလြဲပါက အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အတည္ျပဳပါမည္။

မူပိုင္ခြင့္

ေဖာ္ျပပါ ၀ဘ္ဆိုက္တြင္ ပါရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ပံုမ်ား၊ အခန္းမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ စာသားမ်ားအားလံုးသည္ Dutch Vegetable sector support Myanmar ၏ မူပိုင္မ်ားျဖစ္သည္။ Dutch Vegetable sector support Myanmar ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ တစ္ဆင့္ ကူးယူျခင္း၊ ေဒါင္းလုတ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ျခင္းဈ ျဖန္႕ခ်ိျခင္းတို႕ကို ခြင့္မျပဳပါ။

တရားဥပေဒအရ-တာဝန္႐ွိျခင္း

အေကာင္းဆံုးသတိထားပါလ်က္ ၀ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အမွားျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပန္လည္ျဖည္႕စြက္ျခင္းမ်ားကို Dutch Vegetable sector support Myanmarက လံုး၀ လက္မခံပါ။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေဖာ္ျပခ်က္

၀ဘ္ဆုိက္ကို ၀င္ေရာက္ၾကည္႕ရွဳစဥ္ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား လံုျခံဳေရးကို တတ္စြမ္းသမွ် ဂရုစိုက္ပါမည္။

Third party privacy policy

ဤ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို dutchvegsupportmyanmar.com ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္႕ အျခား၀ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႕ မတင္ျပပါ။ အျခားပါတီမ်ားမွ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား ကိုင္တြယ္ျခင္းကို Dutch Vegetable sector support Myanmar က လက္ခံခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။