ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား ပဲပင္ေဖာက္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပဲတီစိမ္း

ပဲတီစိမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတြက္သာမက ျပည္ပတင္ပို႕မႈအတြက္ပါ အေရးပါေသာ သီးႏွံတစ္ခုျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈပမာဏမွာ အလြန္မ်ားျပားပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႕ အဓိက တင္ပို႕ျပီး ပမာဏအနည္းငယ္သာ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ပဲပင္ဖာက္ရန္ ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ တင္ပို႕ရပါသည္။ ဥေရာပေစ်းကြက္၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အစားအေသာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ တင္းၾကပ္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ပဲတီစိမ္းအပင္ေဖာက္ရန္ ကုန္စည္ကြင္းဆက္တေလ်ာက္ အရည္အေသြး ပိုေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက စိုက္ပ်ိဳးသူေရာ တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္ပါ အျမတ္အစြန္း မ်ားစြာ ရႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ယေန႕ ပဲတီစိမ္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္စည္ေစ်းကြက္မွာ ဥေရာပေစ်းကြက္မ်ားအတြက္ သီးျခားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ဥေရာပေစ်းကြက္သို႕ တင္သြင္းႏိုင္ရန္မွာ ပဲတီစိမ္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အထေကာင္းလက္မွတ္ GAP certified ရရွိရန္လိုအပ္ျပီး အဆင့္ဆင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လည္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ Traceabe လိုရသည္။ ထို႕ျပင္ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ဥေရာပသို႕ တင္သြင္းသူမ်ားသည္ သန္႕စင္ေသာ၊ အဆင့္၊ အေရာင္ ခြဲျခားထားေသာ၊ ေရာဂါကာင္းေသာ၊ အေညွာင့္ေဖာက္ရန္အတြက္ အရည္အေသြးရွိေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္႕စံုရန္ လိုအပ္ပါသည္။

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္

ျပည္ပတင္ပို႕သည္႕ ကုမၸဏီျဖစ္သည္႕ Bright Light ပူးေပါင္းျပီး ၄င္းကုမၸဏီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ပဲပင္ဖာက္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျပည္႕မီေသာ တင္ပို႕သည္႕ကြင္းဆက္ပို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႕သည္႕ ပဲတီစိမ္းသည္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ပဲပင္ဖာက္ရန္ ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည္႕စံုေစမည္ျဖစ္သည္။
ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ၏ ပဲတီစိမ္းအဓိက ထြက္ရွိရာေဒသျဖစ္သည္႕ သံုးခြျမိဳ႕နယ္မွ စိုက္ပ်ိဳးသူ အဖြဲ႕အား မ်ိဳးယွဥ္ျပိဳင္စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး အေလ့အထေကာင္းမ်ား GAP သင္တန္းမ်ား ပံ့ပိုးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။
ထို႕ျပင္ ကုန္စည္ကြင္းဆက္တေလွ်ာက္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္စစ္ေဆးႏိုင္မည္႕ traceability စနစ္ကို စတင္ မိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း၊ ၾကားခံပြဲစားကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပတင္ပို႕သူ လက္ကားကုန္သည္ၾကီးမ်ားကိုလည္း အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ေဘးကင္းေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ရရွိေစရန္ Good Handling Practices မ်ားကို သင္တန္းပို႕ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုးသည္ ေတာင္သူမ်ား ဥေရာပပဲပင္ေပါက္ေစ်းကြက္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ ၀င္ေငြမ်ား ျမင့္တက္လာေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေဒါင္းလုပ္လိုပါက

<အဆိုပါ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားကို ပိုမို သိရွိေလ့လာလိုပါက ေအာက္ပါတို႕ကို ေဒါင္းလုပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

East-West Seed ] ကုမၸဏီမွ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ သြင္းအားစုႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။
 
Evers Specials ကုမၸဏီမွ ပဲတီစိမ္းေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတြင္ ၀ယ္ယူေရးအဖြဲ႕အျဖစ္ ပါ၀င္ျပီး အရည္အေသြးႏွင့္ Traceability ဆိုင္ရာ နည္းပညာအၾကံဥာဏ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။
 
Advance Consulting ကုမၸဏီမွ ပါ၀င္ေသာ ေတာင္သူမ်ား၊ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္၊ လက္ကား၀ယ္လက္မ်ား၊ ပြဲစားမ်ားစသည္႕ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားတြင္ ကူညီပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။
 
Bright Light /] ကုမၸဏီမွ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ Traceability ဆိုင္ရာမ်ားကို Evers Specials ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး ျပည္ပတင္ပို႕သူအျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။
 
Impact Terra မွ လယ္ယာက႑ အတြက္ ICT နည္းပညာ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။