ေတာင္သူလယ္သမားၾကီးမ်ား၊ စိုုက္ပ်ိဳးေရးကၽြမ္းက်င္မ်ားအတြက္ ပိုုးသတ္ေဆးသံုုးစြဲေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္ေစေရး၊ ေစ်းႏွႈန္းသင့္ေတာ္ဆံုုး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုုက္မႈ အနည္းဆံုုး၊ သံုုးစြဲသူႏွင့္ စားသံုုးသူမ်ားအတြက္ ဓာတ္ၾကြင္းနည္းျပီး ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ ပိုုးသတ္ေဆးမ်ားကိုု ေရြးခ်ယ္သံုုးစြဲႏိုုင္ရန္ ပိုးသတ္ေဆးေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္  Pesticide Selection Tool (PST) တြင္ ၾကည္႕ရွဳႏိုုင္ပါသည္။

 

စိုုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ ပင္ဖ်က္ပိုုးမႊားႏွင့္ ေရာဂါမ်ားကိုု ႏွိမ္နင္းရန္ ပိုုးသတ္ေဆးမ်ားသည္ လိုုအပ္ပါသည္။ သိုု႕ေသာ္ သီးႏွံတစ္မ်ိဳးတြင္ က်ေရာက္ေသာ တိက်ေသာ ပင္ဖ်က္ပိုုး သိုု႕မဟုုတ္ အပင္ေရာဂါ သိုုမဟုုတ္ ေပါင္း တိုု႕ကိုု ထိေရာက္စြာ၊ ဓာတ္ၾကြင္းအာနိသင္နည္းစြာ အသံုုးျပဳ ႏွိမ္နင္းရန္ အတိအက် လိုေသာ ပိုုးသတ္ေဆးမ်ားကိုု သိရန္ အသိပညာဗဟုသုုတ လိုုအပ္ပါသည္။ ပိုုးသတ္ေဆးမ်ားသည္ ထိေရာက္ပံုုခ်င္း၊ အဆိပ္သင့္ပံုု၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိေရာက္ပံုု၊ အစားအစာေဘးကင္းလံုုျခံဳျခင္း စြန္႕စားရမႈ စသည္တိုု႕တြင္ တစ္ခုုႏွွင့္ တစ္ခုု မတူညီဘဲ ကြဲျပားျခားနားေသာ ဂုုဏ္သတၱိမ်ား ရွိေပသည္။ အခ်ိဳ႕ပိုုးသတ္ေဆးမ်ားသည္ အျခားအရာမ်ားထက္ ပိုုေကာင္းႏိုုင္ေပသည္။ သိုု႕ျဖစ္ရာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အၾကံေပးပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကုုန္သည္မ်ား၊ စိုုက္ပ်ိဳးေရးေဆးဆိုုင္မ်ား၊ စားသံုုးသူမ်ား၊ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ တိုုင္းျပည္အတြင္း ရႏိုုင္သည္႕ ပိုုးသတ္ေဆးမ်ား၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုုးက်ိဳးမ်ားကိုု သတိျပဳရန္ အေရးၾကီးပါသည္။

 

မၾကာေသးမီက မွတ္ပံုုတင္ထားေသာ ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ ပိုုးသတ္ေဆးမ်ားကိုု စိုုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးေရလုုပ္ငန္း၀န္ၾကီးဌာန၊ အပင္ေရာဂါကာကကြယ္ေရး ဌာနမွ www.ppdmyanmar.org ၀က္ဘ္ဆိုုက္တြင္ ပိုးသတ္ေဆးေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္  

မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆိုုပါစာရင္းသည္ ၂၆ ၾကိမ္ေျမာက္ ပိုုးသတ္ေဆးမွတ္ပံုုတင္ဘုုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေ၀း Pesticide Registration Board (PRB) အထိ ေဖာ္ျပထားေသာ စာရင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။