ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ရက္ေန႕၊ အဂၤါေန႕က မေကြးတိုင္း ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္တြင္ East West Seeds (EWS) ေခၚ ျမားနီ မ်ိဳးေစ့ကုမၸဏီ နည္းပညာျဖန္႕ျဖဴးေရးအဖြဲ႕ (Knowledge Team) မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေသာ ေတာင္သူေလ့လာေဆြးေႏြးပြဲကို ေတာင္သူ ၆၅ ဦးခန္႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ေတာင္သူေလ့လာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဟင္းသီးဟင္းရြက္က႑ ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း (Veg Impact Cluster Project) မွ သရုပ္ျပ စမ္းသပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္မ်ား၏ အက်ိဳးရလဒ္အျဖစ္ အရည္အေသြးႏွင့္ အထြက္ႏွဳန္းပိုေကာင္းေသာ ခရမ္းခ်ဥ္ သရုပ္ျပစမ္းသပ္စိုးပ်ိဳးခဲ့ပံုကို ျမားနီမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ထားေသာ ပ်ိဳးခင္း၊ ပိုေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ႏွင့္အတူ ေဘာင္ျမွင့္စနစ္၊ ပိုေကာင္းေသာ ပင္ၾကားတန္းၾကားအကြာအေ၀း၊ ပလတ္စတစ္အုပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ စနစ္တက် အပင္ပိုးမႊားေရာဂါ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေျမၾသဇာ စနစ္တက်သံုးစြဲျခင္းတို႕၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ အနည္းငယ္ မိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားျပီး လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကေသာ ေတာင္သူမ်ား အုပ္စုဖြဲ႕ျပီး ျမားနီမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကြင္း၀န္ထမ္းမ်ားအား ၄င္းတို႕၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ခရမ္းခ်ဥ္သည္ မေကြးတိုင္း ပြင့္ျဖဴေဒသတြင္ အေရးပါေသာ သီးႏွံတစ္ခုျဖစ္ျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အထေကာင္းမ်ား GAP)စနစ္ကို ျမားနီမွ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး အထြက္ႏႈန္းပိုေကာင္းျခင္း၊ အသီးၾကီးထြားျပီး အရည္အသြးေကာင္းမြန္က ေတာင္သူမ်ား ၀င္ေငြတိုးတက္ေစရန္ ဦးတည္ပါသည္။