၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလတြင္၊ Impact TerraEast-West Seed ႏွင့္ Bright Light ကုမၸဏီတို႕ ပူးေပါင္း၍ သံုးခြျမိဳ႕နယ္မွ ပဲတီစိမ္းေတာင္သူမ်ားထံ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ခရီးစဥ္တြင္ Impact Terra ကုမၸဏီသည္ ပဲတီစိမ္းေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ၄င္တို႕၏ ေရြသီးႏွံ App အေပၚ ေတာင္သူမ်ား၏တံု႕ျပန္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာင္သူမ်ားက သူတို႕လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလုက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္႕ မိုးေလ၀သဆိုင္ရာ၊ အပင္ေရာဂါႏွင့္ ပိုးမႊားဆိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ည္႕ ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္သူမ်ားအတြက္ မိုးေလ၀သဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ လယ္ယာစီမံခန္႕ခြဲမွဳ၊ ေဆးျဖန္းမည္႕အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚမည္႕ မိုးေလ၀သအေျခအေန၊ ရိတ္သိမ္းရန္အေျခအေန စသည္တို႕ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ လြန္စြာ တန္ဖိုးရွိလွပါသည္။ ေတာင္သူမ်ား ေဆြးေႏြးေျပာျပခဲ့သည္႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပဲတီစိမ္းေတာင္သူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ထည္႕သြင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။