စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သြားေရာက္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ Bejo Zaden (De Groot en Slot) ကုမၸဏီမွ Mr. Rob Bekker သည္ ျမင္းျခံေဒသရွိ ၾကက္သြန္နီ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည္႕ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ထြက္ရွိမႈမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ Mr Rob Bekker သည္ Advance Consulting မွ Ms. Jasna Michiels van Kessenich ႏွင့္ Advance Consulting အဖြဲ႕၏ ဆက္သြယ္ညွိႏႈိင္းေရးႏွင့္ Value Chain အၾကံေပး ေဒၚသီမာ၀င္းတို႕ႏွင့္ အတူလိုက္ပါ ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Mr. Rob Bekker သည္ ျမင္းျခံျမိဳ႕ ကုန္စည္ဒိုင္မွ ၾကက္သြန္နီကုန္သည္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျမင္းျခံခရိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ခရိုင္ဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္လင္းႏွင့္လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံုျပီး စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ Bejo မွ ေဆာင္ရြက္မည္႕ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ၾကက္သြန္နီ ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနမႈ၊ ထြက္ရွိမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ာကို သြားေရာက္ ေလ့လာေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသူမ်ား အားလံုးမွလည္း စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္႕ “ၾကက္သြန္နီ မ်ိဳးေကာင္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိးေရးအေလ့အထေကာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားသုိ႕ ၾကက္သြန္နီ တင္ပို႕မႈ တိုးျမွင့္ေရး” ကို ပံ့ပိုးေပးၾကျပီး စီမံကိန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ စိတ္၀င္စားၾကသည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္သည္ မွတ္သားဖြယ္ရာစံုလင္ျပီး Bejo အတြက္ ျမင္းျခံေဒသ ၾကက္သြန္နီ ကုန္သည္မ်ား၊ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ လာမည္႕ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီအတြက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရွ႕ဆက္ျပင္ဆင္ရန္ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္။