ဟင္းသီးဟင္းရြက္ က႑ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစု VSAT ဥကၠဌ ဦးတင္ထြဋ္ဦးသည္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႕မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႕အထိ နယ္သာလန္နိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ဦးတင္ထြဋ္ဦးသည္ စကၤာပူအေျခစိုက္ အမ်ားပိုင္ျမန္မာကုမၸဏီျဖစ္သည္႕ Yoma Strategic Holdings Ltd., စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕၏ ဥကၠဌ၊ Agribusiness and Rural Development Consultants (ARDC) အဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိလည္းျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုုစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕၏ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း UMFCCI ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ၾကီး တို႕၏ အၾကီးတန္းအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္လည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၁ မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထိ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းဌာနတြင္ Director General အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ရွိစဥ္ Lelystad ျမိဳ႕ရွိ ၀ဂၢနင္ဂန္ အပင္သုေတသန ဌာန၊ Warmenhuizen ရွိ Bejo၊ Aalsmeer ရွိ ပန္းေလလံပြဲ၊ Utrecht ရွိ Rabobank ရံုးခ်ဳပ္မ်ားသို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ဦးတင္ထြဋ္ဦးသည္ ၀ဂၢနင္ဂန္ရွိ Centre of Development Innovation တြင္ မ်ိဳးေစ့က႑ စီမံကိန္းမွ Dr Marja Thuijssen ႏွင့္ Mr Abishkar ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟင္းသီးဟင္းရြက္က႑ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံကိန္း (Veg Impact) မွ Mr Frank Joosten တို႕ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ (ပံု).