ေအာက္တိုဘာလ ၁၃- ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခု

ဒတ္ရွ္စိုက္ပ်ိဳးေရး ေကာင္စစ္၀န္ Mr. Frederik Heijink၊ လက္ေထာက္စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ ေဒၚေအးေအးႏြယ္တို႕သည္၊ Advance Consulting မွ Mr. Frank Joosten ႏွင့္ ေဒၚသီမာ၀င္းတို႕ႏွင့္အတူ မေကြးေဒသရွိ East-West Seed ကုမၸဏီ၏ ခရမ္းခ်ဥ္ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းရွိရာ စမ္းသပ္စိုက္ခင္းမ်ားသို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။
မေကြးေဒသရွိ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ေဆာက္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဒတ္ရွ္သံရံုးမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္အဖြဲ႕မွ သေဘာက်ခဲ့ၾကသည္။
Bejo မွ Mr. Rob Bekker သည္လည္း ျမင္းျခံေဒသတြင္ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ စတင္ခ်ိန္၌ မ်ိဳးေစ့ခ်သည္႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္ႏိုင္ရန္ ျမင္းျခံေဒသသို႕ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ မိုးမကုန္ေသးသျဖင့္ အမွန္တကယ္ မ်ိဳးေစ့မခ်ႏိုင္ခဲ့ေသးဘဲ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္ Mr. Rob Bakker သည္ မ်ိဳးေစ့ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာဗဟုသုတ မွ်ေ၀ျခင္းမ်ားသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ပ်ိဳးေထာင္ျပီး အဆိုပါပ်ိဳးပင္မ်ားကို အက်ိဳးေဆာင္ေတာင္သူ ၉ ဦးေရြးခ်ယ္ကာ မ်ိဳးယွဥ္စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ Mr. Rob Bekker သည္ မ်ိဳးစမ္းသပ္ကြက္မ်ားရွိသည္႕ ေညာင္ဦးျမိဳ႕ရွိ Prime ၏ သုေတသနျခံသို႕လည္း သြားေရာက္ခဲ့သည္။
Omnivent ကုမၸဏီမွ Mr. Errol van Groenewoud သည္ ပခုကၠဴႏွင့္ ျမင္းျခံျမိဳ႕ေပၚရွိ ၾကက္သြန္နီသိုေလွာင္ရံုမ်ားသို႕သြားေရာက္ျပီး လက္ရွိ သိုေလွာင္ရံုမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားကို သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ Advance Consulting မွ ေဒၚသီမာ၀င္းႏွင့္အတူ အဆိုပါျမိဳ႕ႏွစ္ျမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္၊ ေတာင္သူၾကီးမ်ားစုစည္းကာ အဆင့္ျမင့္သိုေလွာင္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္တန္းမ်ား ပို႕ခ်ေပးခဲ့ျပီး လက္ရွိသိုေလွာင္ရံုမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္သိုေလွာင္စနစ္စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။