၂၀၁၇ ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉-၂၀ ရက္
၂၀၁၇ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉-၂၀ ရက္ေန႕တြင္ Omnivent ကုမၸဏီမွ Mr. Errol van Groenewoud သည္ အဆင့္ျမင့္သိုေလွာင္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ၂ ခုကို ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။ Mr Errol ႏွင့္အတူ Advance Consulting မွ ေဒၚသီမာ၀င္းမွ ဘာသာျပန္ျခင္း၊ စုစည္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ပထမ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကုိ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္တြင္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သိုေလွာင္မႈ စနစ္မ်ားကိုသာမက လက္ရွိေတြ႕ျမင္ေနရေသာ အေျခအေနမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ရိတ္သိမ္းျပီးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွလည္း ၾကက္သြန္နီ၏ ထားသိုခံႏိုင္မႈအေပၚ လႊမ္းမိုးပံုမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တန္ဖိုးနည္း သိုေလွာင္မႈစနစ္ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ၾကက္သြန္နီ ေတာင္သူမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ပခုကၠဴႏွင့္ ျမင္းျခံ ႏွစ္ျမိဳ႕နယ္လံုးတြင္ အနည္းဆံုး ၾကက္သြန္နီကုန္သည္တစ္ေယာက္စီ ေရြးခ်ယ္ျပီး သိုေလွာင္မႈစနစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈမ်ားကို လာမည္႕ႏွစ္ ၾကက္သြန္နီသိုေလွာင္ရာသီတြင္ ျပဳလုပ္ေပးသြားရန္ Omnivent စီစဥ္ခဲ့သည္။ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း စမ္းသပ္မႈမ်ား၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သိုေလွာင္စဥ္ ၾကက္သြန္နီ ေလ်ာ့ထြက္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သိုေလွာင္ကာလ တိုးျမွင့္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။