ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၊ ေဒသတြင္းေစ်းကြက္မ်ားအတြက္ ၾကက္သြန္နီ တန္ဖိုုးျမွင့္ကြင္းဆက္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္ေရး

ျမန္မာ့ ၾကက္သြန္နီမ်ိဳးမ်ားသည္ ၾကာရွည္ထားသိုုႏိုုင္ျခင္း၊ အနံ႕အရသာ ေကာင္းမြန္ျခင္းတိုု႕ေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားပါသည္။ သိုု႕ေသာ္ ၾကက္သြန္နီ ေတာင္သူမ်ား၏ အထြက္ႏႈန္းႏွင့္ ၀င္ေငြရရွိမႈမွာ အလြန္ နည္းပါးေနေသးသိည္။ တစ္ႏွစ္ပါတ္လံုုးလည္း ျပည္တြင္းစားသံုုးမႈအတြက္ လိုုအပ္ခ်က္ရွိသည္။ ထိုု႔ျပင္ ျမန္မာ့ၾကက္သြန္နီကိုု အာဆီယံႏိုုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္႕ အင္ဒိုုနီးရွား၊ မေလးရွားႏွင့္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံတိုု႔မွလည္း ႏွစ္စဥ္၀ယ္လိုုအားရွိသည္။ ထုုတ္လုုပ္မႈ၊ သိုုေလွာင္မႈႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားကိုု ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါက ျမန္မာ့ၾကက္သြန္နီက႑မွာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္လာမည္ျဖစ္ျပီး၊ ၾကက္သြန္နီ ေတာင္သူမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားမွာလည္း ၀င္ေငြပိုုမိုုရရွိမည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ေဒသခံၾကက္သြန္နီေတာင္သူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံၾကက္သြန္နီ၊ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ စားဖိုေဆာင္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မေကြးႏွင့္ ျမင္းျခံေဒသမ်ားတြင္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
မေကြးေဒသတြင္ အဓိကအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္တင္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းဆိုင္ရာတို႕ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ခင္းတြင္ လက္ေတြ႕သရုပ္ျပ စမ္းသပ္ျခင္းမ်ား၊ အဆိုပါ စမ္းသပ္ကြက္မ်ားသို႕ သြားေရာက္ေလ့လာၾကည္႕ရွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဓိက ပါ၀င္သည္။ ျမင္းျခံေဒသတြင္မူ ၾကက္သြန္မ်ိဳးအသစ္မ်ား စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ား အဓိက ပါ၀င္သည္။
ပထမတစ္ရာသီအျပီးတြင္မူ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႕ တင္ပို႕ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးသည္႕အေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေလ့အထေကာင္းမ်ား (GAP) ပိုမိုလုပ္ကိုင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေဒါင္းလုပ္လိုပါက

အဆိုပါ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားကို ပိုမို သိရွိေလ့လာလိုပါက ေအာက္ပါတို႕ကို ေဒါင္းလုပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ျမန္မာႏိုုင္ငံၾကက္သြန္နီ၊ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ စားဖိုေဆာင္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အေနျဖင့္ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ျပည္ပတင္ပို႕ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားကို အမ်ားသိရွိေအာင္ ျပန္႕ပြားေစျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။
Bejo ကုမၸဏီမွ ျမင္းျခံေဒသမွ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ သြင္းအားစုႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။
East-West Seed ကုမၸဏီမွ မေကြးေဒသမွ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ သြင္းအားစုႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။
Omnivent ကုမၸဏီမွ ၾကက္သြန္နီ သိုေလွာင္စနစ္ တိုးတက္ေစရန္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ား ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။
Advance Consulting ကုမၸဏီမွ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားတြင္ ကူညီပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။