မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

Advance Consulting BV

Advance Consulting သည္ ဒတ္ရွ္ စီးပြားေရးအၾကံေပးလုပ္ငန္းျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ လက္တင္အေမရိကရွိ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္သည္႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးလ်က္ရွိသည္။ Advance Consulting သည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္မ်ားကို ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ေစာင့္ၾကည္႕ျခင္းမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည္။

Bejo Zaden BV

Bejo သည္ ဒတ္ရွိ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ လုပ္ကို္င္လ်က္ရွိေသာ မ်ိဳးေစ့ကုမၼဏီျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီသည္ မ်ိဳးထုတ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ထုတ္ပိုး၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္း ၾကက္သြန္နီႏွင့္ ဥနီ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ နည္းပညာ ပံ့ပိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

East-West Seed Group

East-West မ်ိဳးေစ့ကုမၸဏီသည္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ Enkhuizen အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည္႕ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ East-West ကုမၸဏီမွ အရည္အေသြးအထူးေကာင္းမြန္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စပ္မ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပဲမ်ိဳးစံုအတြက္ OP မ်ိဳးေစ့မ်ား ထုတ္လုပ္သည္။ ကုမၸဏီမွ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ၾကက္သြန္တီ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတို႕အတြက္၊ မ်ိဳးေစ့၊ နည္းပညာႏွင့္ တို႕ခ်ဲ႕ပညာေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

Evers Specials BV

Evers Specials သည္ ဥေရာပတြင္ အၾကီးဆံုး ပဲပင္ေပါက္ ထုတ္လုပ္သူျဖစ္သည္။ နယ္သာလန္တြင္ အေျခစိုက္ျပီး လတ္ဆတ္ေသာ ပဲပင္ေပါက္မ်ားကို ဥေရာပ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ စူပါမားကက္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ လက္ကားေစ်းမ်ားသို႕ တင္ပို႕လ်က္ရွိသည္။ Evers Specials သည္ ဥေရာပ ပဲပင္ေပါက္ထုတ္လုပ္သူအသင္း Euopean Sprouted Seeds Association (ESSA) အသင္း၀င္ျဖစ္ျပီး ပဲတီစိမ္းေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတြင္ ၀ယ္ယူေရးအဖြဲ႕အျဖစ္ ပါ၀င္ျပီး အရည္အေသြးႏွင့္ Traceability ဆိုင္ရာ နည္းပညာအၾကံဥာဏ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။

Impact Terra Pte. Ltd.

Impact Terra သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒတ္ရွ္ပိုင္ လူမႈေရးလုပ္ငန္း Social Enterprise တစ္ခုျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခား စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ဒစ္ဂ်စ္တယ္လ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ေရႊသီးႏွံ mobile App ႏွင့္ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ား တည္ေထာင္ျပီး ၄င္းတို႕မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခမဲ႕ ျဖန္႕ေ၀ေပးလ်က္ရွိသည္။

Omnivent Techniek BV

Omnivent သည္ အာလူး၊ ၾကက္သြန္နီႏွင့္ ဥနီစသည္တို႕ သိုေလွာင္မႈဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ေခတ္မီ ေလေပးစနစ္မ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္႕ နည္းပညာမ်ား ထုတ္လုပ္တတ္ဆင္ေပးသည္႕ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ Omnivent သည္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတြင္ ၾကက္သြန္နီႏွင့္ ဥနီသိုေလွာင္မႈႏွင့္ ရိတ္သိမ္းျပီးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

Orgaworld Asia

Orgaworld Aisa သည္ အာရွတြင္ တက္ၾကြေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ဒတ္ရွ္ကုမၸဏီျဖစ္ျပီး ေအာ္ဂဲနစ္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ အဖိုးတန္ေသာ ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္႕ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စြမ္းအင္ရရွိမႈဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည္႕ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတြင္Orgaworld Asia ျမန္မာရံုုးခြဲ ခရမ္းခ်ဥ္ႏွင့္ အျခား ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားအတြက္ ေဒသထုတ္ သဘာ၀ေျမၾသဇာမ်ား ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။

Wageningen Plant Research

Wageningen Plant Research (WPR) သည္ အပင္ေဗဒဆိုင္ရာအားလံုးတြင္ ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား စသည္႕ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အား ရည္ရွည္တည္တံ့သည္႕ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္မ်ား ပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ေကာင္းမ်ားကို WPR ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက မွ်ေ၀သြားမည္ျဖစ္သည္။

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဒတ္ရွ္သံရံုးမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးရံုးသည္ ျမန္မာႏွင့္ ဒတ္ရွ္ပူးေပါင္းသည္႕ ဟင္းသီးဟင္းရြက္က႑ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ကူညီမည္ျဖစ္သည္။

RVO

The Netherlands Enterprise Agency (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) သည္ လုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့မႈ၊ စုစည္းမႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ RVO မွ ေရွ႔ေျပးစီမံကိန္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္ ေငြေၾကးက်ခံေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ RVO သည္ ၀ဂၢနင္ဂန္အပင္သုေတသန၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေၾကးက်ခံေပးမည္ျဖစ္သည္။