ခရမ္းခ်ဥ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ျမွင့္တင္ျခင္း

ခရမ္းခ်ဥ္သည္ ထင္ရွားေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ခရမ္းခ်ဥ္ကို အစိမ္းေရာ အမွည္႕ပါ တစ္္ႏွစ္ပတ္လံုး ၀ယ္လိုအားရွိပါသည္။ မတ္လမွ ေမလမ်ားအတြင္းတြင္ ခရမ္းခ်ဥ္ ရွားပါးေလ့ရွိသည္။ ၀ယ္လိုအားႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္ေလ့ရွိသည္႕ အဆိုပါလမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္႕ မ်ိဳးအသစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ ခရမ္းခ်ဥ္ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားကို ကူညီႏိုင္ပါသည္။ ခရမ္းခ်ဥ္စိုက္ေတာင္သူမ်ားသည္ မိရိုးဖလာနည္းျဖင့္ မ်ိဳးေစ့ကို မိမိတို႕ဘာသာ ခံယူၾကျပီး ယေန႕အခါ ခရမ္းခ်ဥ္မ်ိဳးေကာင္းမ်ားကို ပိုမို၀ယ္ယူစိုက္ပ်ိဳးလာၾကသည္။ စီမံကိန္းမွ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ရာသီအလိုက္အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ခရမ္းခ်ဥ္မ်ိဳးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေအာင္ ကူညီလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႕ျပင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးျပီးေနာက္ပိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္လည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္။

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္

အထြက္တိုးစပ္မ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပိုေကာင္းေသာစိုက္စနစ္မ်ား၊ ရာသီမဲ့စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျပီး ခရမ္းခ်ဥ္အတန္းအစားသစ္မ်ားကို ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္သရုပ္ျပ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ မေကြးတိုင္း ပခုကၠဴ၊ ဆိပ္ျဖဴ၊ စလင္း ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေတာင္သူအဖြဲ႕ ၆၄ ဦးႏွင့္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေတာင္သူမ်ား၏ အထြက္ (အရည္အေသြးေရာ ပမာဏပါ)ကိုလည္းေကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ား၏ ၀င္ေငြကိုလည္းေကာင္း ေလ့လာအကဲျဖတ္ေစာင့္ၾကည္႕သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ ေရွ႕ေျပးေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အနီးအနားရွိေတာင္သူမ်ားအား ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္တန္းမ်ား ပို႕ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။

  • မ်ိဳးေရြးခ်ယ္ျခင္း
  • ေျမျပင္ျခင္း
  • ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးျခင္း
  • ပိုးမႊားေရာဂါ ႏွိမ္နင္ျခင္း
  • ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ေဘးကင္းစြာ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳျခင္း
  • ေျမဆီလႊာ အာဟာရ စီမံခန္႕ခြဲျခင္း
  • ရိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ရိတ္သိမ္းျပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

စိုက္ပ်ိဳးရာသီအတြင္းႏွင့္ အျပီးကာလမ်ားတြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးမ်ားဈ ေရွ႕ေျပးေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ကြင္းမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ေအာင္ျမင္ေသာ စံျပစမ္းသပ္ကြက္တစ္ခုခ်င္းစီကို သြားေရာက္ေလ့လာျပီး နည္းပညာဆိုင္ရာ၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာႏွင့္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္မ်ား ျဖန္႕ေ၀သြားမည္ျဖစ္သည္။
ေဒသမွ ခရမ္းခ်ဥ္ကုန္သည္မ်ား၊ မႏၱေလးမွ လက္ကားကုန္သည္မ်ားႏွင့္အတူ ခရမ္းခ်ဥ္ အဆင့္ခြဲျခင္း၊ ထုတ္ပိုးျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေဒါင္းလုပ္လိုပါက

အဆိုပါ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားကို ပိုမို သိရွိေလ့လာလိုပါက ေအာက္ပါတို႕ကို ေဒါင္းလုပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

East-West Seed ကုမၸဏီမွ မေကြးေဒသမွ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ သြင္းအားစုႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။
Advance Consulting ကုမၸဏီမွ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားတြင္ ကူညီပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။